Đổi tên thư mực wp-content trong WordPress

Mặc định trong WordPress các dữ liệu như hình ảnh upload, theme và plugin đều được lưu trữ trong thư mục wp-content. Chúng thể đổi tên thư mục này thành một tên khác mà trang web vẫn hoạt động tốt.  Việc đổi tên thư mục “wp-content“ sẽ làm cho trang web của bạn ít giống với Wordpress hơn khi người khác view source…