Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nghiên cứu, tổ chức và quản các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch văn hoá và sinh thái trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động trực thuộc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Client:

Awesome Company ltd.

Task:

Design, Photography & Marketing

Executives:

Richard Brown, Anna Green, John White