Hướng dẫn cấu hình Virtual Host trong XAMPP (Apache)

Mặc đinh trên Localhost Khi cài Xampp, bạn chỉ chạy được 1 site với url, dạng http://localhost/dirroot. Khi muốn chạy nhiều site chúng ta thường tạo các subfolder trong thư mục htdocs.  Với virtual host bạn có thể tùy  chỉnh được domain dưới dạng http://projects,  http://project.net, hoặc tạo subdomain http://app.project.net (Name-based Virtual Hosts). Một hướng khác, bạn có…