Sửa lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’

Error MySQL said:  Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ – Sửa lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ 1. Nguyên nhân phát sinh lỗi  Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ Khi chuyển website, Import database từ hosting này sang hosting khác hoặc tải từ Localhost …